Tây Ban Nha

Tùy chọn thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo trên Facebook bằng các phương thức thanh toán sau:

Thông tin thuế

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Tây Ban Nha

Tùy chọn thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo trên Facebook bằng các phương thức thanh toán sau:

Thông tin thuế

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?