Số người hoàn tất hướng dẫn

Số người ước tính đã hoàn tất hướng dẫn.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số người chứ không tính hành động. Số liệu này được tính bằng dữ liệu mẫu và dựa vào các sự kiện đã ghi qua việc bạn sử dụng Công cụ kinh doanh của Facebook.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Số người hoàn tất hướng dẫn

Số người ước tính đã hoàn tất hướng dẫn.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số người chứ không tính hành động. Số liệu này được tính bằng dữ liệu mẫu và dựa vào các sự kiện đã ghi qua việc bạn sử dụng Công cụ kinh doanh của Facebook.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?