adaptation pricing policy

“Định giá cho phần còn lại của thế giới về việc điều chỉnh giá nhà tại nước sở tại với tình hình thị trường và cạnh tranh địa phương. Nó cũng được biết đến như là
chính sách định giá lấy trung tâm.”

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

adaptation pricing policy

“Định giá cho phần còn lại của thế giới về việc điều chỉnh giá nhà tại nước sở tại với tình hình thị trường và cạnh tranh địa phương. Nó cũng được biết đến như là
chính sách định giá lấy trung tâm.”

Was this article helpful?

Để lại bình luận?