Carrying charge

Số tiền thanh toán cho dịch vụ tín dụng trên các tài khoản tính phí nhất định. Đó là một khoản lãi suất thường được tính vào số dư chưa thanh toán.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Carrying charge

Số tiền thanh toán cho dịch vụ tín dụng trên các tài khoản tính phí nhất định. Đó là một khoản lãi suất thường được tính vào số dư chưa thanh toán.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?