Cash in advance (C.I.A)

Thanh toán trước khi nhận hoặc giao hàng hoặc dịch vụ

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Cash in advance (C.I.A)

Thanh toán trước khi nhận hoặc giao hàng hoặc dịch vụ

Was this article helpful?

Để lại bình luận?