Clickstream

Thứ tự các trang mà mọi người đang truy cập trên trang web. Nó được sử dụng để chỉ ra những yếu tố nào của một trang web là hiệu quả, cái nào không hiệu quả.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?