Distribution Network

Một mạng lưới các trang web (nhà xuất bản nội dung, nhà cung cấp dịch vụ Internet) hoặc các công cụ tìm kiếm và các trang đối tác của họ mà ở đó quảng cáo có trả tiền có thể được phân phối. Mạng nhận các quảng cáo từ công cụ tìm kiếm máy chủ lưu trữ, được thanh toán bằng mô hình CPC hoặc CPM. Ví dụ: mạng quảng cáo của Google bao gồm không chỉ trang tìm kiếm của Google mà còn cả những người tìm kiếm tại AOL, Netscape và ấn bản trực tuyến New York Post.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Distribution Network

Một mạng lưới các trang web (nhà xuất bản nội dung, nhà cung cấp dịch vụ Internet) hoặc các công cụ tìm kiếm và các trang đối tác của họ mà ở đó quảng cáo có trả tiền có thể được phân phối. Mạng nhận các quảng cáo từ công cụ tìm kiếm máy chủ lưu trữ, được thanh toán bằng mô hình CPC hoặc CPM. Ví dụ: mạng quảng cáo của Google bao gồm không chỉ trang tìm kiếm của Google mà còn cả những người tìm kiếm tại AOL, Netscape và ấn bản trực tuyến New York Post.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?