Full-line forcing

Một hình thức hợp đồng trong đó một nhà cung cấp buộc một đại lý thực hiện đầy đủ các dòng sản phẩm. Điều này đã không được xử lý bởi các tòa án; hạn chế có thể được duy trì hợp lý khi nhà cung cấp có thể chứng minh được nhu cầu kinh doanh hợp pháp để các đại lý thực hiện đầy đủ.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Full-line forcing

Một hình thức hợp đồng trong đó một nhà cung cấp buộc một đại lý thực hiện đầy đủ các dòng sản phẩm. Điều này đã không được xử lý bởi các tòa án; hạn chế có thể được duy trì hợp lý khi nhà cung cấp có thể chứng minh được nhu cầu kinh doanh hợp pháp để các đại lý thực hiện đầy đủ.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?