Predatory pricing

Thực tiễn lựa chọn một cách có chọn lọc một sản phẩm dưới mức cạnh tranh nhằm loại trừ sự cạnh tranh, trong khi định giá sản phẩm cao hơn ở các thị trường nơi sự cạnh tranh không tồn tại hoặc tương đối yếu.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Predatory pricing

Thực tiễn lựa chọn một cách có chọn lọc một sản phẩm dưới mức cạnh tranh nhằm loại trừ sự cạnh tranh, trong khi định giá sản phẩm cao hơn ở các thị trường nơi sự cạnh tranh không tồn tại hoặc tương đối yếu.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?