Presenting Sponsor

Nhà tài trợ có tên của nó được trình bày ở bên trên hoặc bên dưới tài sản được tài trợ, ví dụ: “”Kroger Senior Classic do Ngân hàng thứ 5 hoặc”” Âm nhạc của Andrew Lloyd Webber trình bày bởi Lexus “”hoặc”” AT & T trình bày Cirque du Soleil . “” Trong cách trình bày, tên sự kiện và tên Nhà bảo trợ không được tích hợp đầy đủ vì (những) từ “”trình bày”” hoặc “”trình bày bởi”” luôn ở giữa chúng.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Presenting Sponsor

Nhà tài trợ có tên của nó được trình bày ở bên trên hoặc bên dưới tài sản được tài trợ, ví dụ: “”Kroger Senior Classic do Ngân hàng thứ 5 hoặc”” Âm nhạc của Andrew Lloyd Webber trình bày bởi Lexus “”hoặc”” AT & T trình bày Cirque du Soleil . “” Trong cách trình bày, tên sự kiện và tên Nhà bảo trợ không được tích hợp đầy đủ vì (những) từ “”trình bày”” hoặc “”trình bày bởi”” luôn ở giữa chúng.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?