Product management organization

Các nhà quản lý sản phẩm hoặc nhà quản lý thương hiệu có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch marketing, điều phối việc thực hiện các kế hoạch của các phòng ban chức năng, và giám sát việc thực hiện các sản phẩm được giao. Các nhà quản lý sản phẩm báo cáo với người quản lý marketing trừ khi có một số lượng lớn, trong trường hợp đó họ báo cáo mức độ giám sát can thiệp như quản lý sản phẩm nhóm hoặc quản lý danh mục. Thuật ngữ quản lý sản phẩm và người quản lý sản phẩm có thể thay thế được với quản lý thương hiệu và người quản lý thương hiệu. Nhận xét: Lợi thế của hình thức tổ chức này là mỗi sản phẩm đều nhận được sự chú ý của một người chịu trách nhiệm về sự thành công của nó. Bất lợi là người quản lý sản phẩm không có thẩm quyền đối với các bộ phận chức năng thiết kế, sản xuất, tài chính, phân phối, bán và dịch vụ sản phẩm. Tuy nhiên, hệ thống vẫn hoạt động tốt và được nhiều công ty sử dụng rộng rãi.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Product management organization

Các nhà quản lý sản phẩm hoặc nhà quản lý thương hiệu có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch marketing, điều phối việc thực hiện các kế hoạch của các phòng ban chức năng, và giám sát việc thực hiện các sản phẩm được giao. Các nhà quản lý sản phẩm báo cáo với người quản lý marketing trừ khi có một số lượng lớn, trong trường hợp đó họ báo cáo mức độ giám sát can thiệp như quản lý sản phẩm nhóm hoặc quản lý danh mục. Thuật ngữ quản lý sản phẩm và người quản lý sản phẩm có thể thay thế được với quản lý thương hiệu và người quản lý thương hiệu. Nhận xét: Lợi thế của hình thức tổ chức này là mỗi sản phẩm đều nhận được sự chú ý của một người chịu trách nhiệm về sự thành công của nó. Bất lợi là người quản lý sản phẩm không có thẩm quyền đối với các bộ phận chức năng thiết kế, sản xuất, tài chính, phân phối, bán và dịch vụ sản phẩm. Tuy nhiên, hệ thống vẫn hoạt động tốt và được nhiều công ty sử dụng rộng rãi.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?